Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Столица.bgе новинарски сайт, който представя информация на своите потребители.

Издател на „Столица.bg” е „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България 49А, ет. 3, офис 18, представлявано от управителя Николина Маркова.

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия уреждат принципитe на работа на този сайт, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на „Столица.bg” и на потребителите при ползването на услугите, предоставяне от тях.

2. Приемането на Тези Общи условия е споразумение между Вас (потребител на услуги) и „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

3. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД чрез сайта „Столица.bg” неговите под-домейни, предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.

4. Някои от услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други, включително предоставени от потребители.

5. Предоставянето на други услуги е само след регистрация и създаване на потребителски профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с участието във форум или възможност за коментиране. Потребителският профил дава възможност за коментиране, споделяне на собствен текст или друг материал (собствено съдържание), размяна на съобщения и други опции свързани с възможностите, функционалностите и допълнителни правила на Сайтовете.

6. Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (наричани общо "Услуги" в този документ) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Ако не е прието друго в писмен вид с „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, Вашето споразумение с „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ.

7. Вашето споразумение с „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да включва освен Общите условия и всички Допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към тези общи условия за един или всички сайтове от групата на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, имащо отношение към предоставяните услуги. За целите на тези Общи условия, всички допълнения са наричани "Допълнителни условия". Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Ви препоръчваме да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, преди нейното ползване.

8. Общите условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за използването на услугите от потребителя. За Вас е важно да сте добре информирани за правата и задълженията на страните по това юридическо споразумение.

8.1. Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

8.2. Използването на услугите на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се счита за приемане на настоящите Общи и Допълнителни условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Общи и Допълнителни условия, не следва да използвате сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ПРИНЦИПИ

 

9. Принципите, от които „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се ръководи са:

Публични източници за получаване на информация;

Установяване на обектината истина;

Проверка на информация;

Навременна информация;

Полезна информация за всеки;

Равенство на пол, етническа и социална принадлежност;

Неприкосновеност на личността и семейството.

10. В качеството си на администратор на лични данни, „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД прилага принципите за обработване на лични данни:

Законост;

Прозрачност и информираност;

Добросъвестност;

Минимум лични данни;

Точност;

Ограничение на съхранението;

Цялостност и поверителност.

 

III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ: ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

11. Обхват и влизане в сила

11.1. Общите условия се прилагат в отношенията с потребителите, независимо дали са регистрирани.

11.2. Услугите предоставяни, чрез Сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са предназначени за потребители над 16г. По изключение и след удостоверяване на съгласието на родител или настойник услугите могат да бъдат ползвани от деца под тази възраст, при спазване на нормативните ограничения за обработване на данните им.

11.3. Общите условия се намират на https://stolica.bg/obshti-usloviya и линкове към тях са разположени на входните страници на всички сайтове на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. С влизането на Сайтовете от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на Сайтовете.

11.4. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

 

IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

12.1. Информацията, които сайтовете представят, са разделени в различни категории с оглед на предпочитанията.

12.2. Сайтовете архивират всички материали по тематика и рубрики. Както по-горе бе посочено, потребителят може да се абонира за услугата и да получава е-mail бюлетина на посочен от него електронен адрес.

12.3. Услугите на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД включват, но не се ограничават само до:

достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;

участие във форумите и коментарите на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за които е необходима регистрация;

получаване на пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

12.4. На сайтовете от групата на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. "Партньор" е всяко лице, с което „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

13. Промени в условията за ползване

13.1. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които се правят в тези Общи условия за ползване, ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на потребителя е да се запознава с тези промени за ползване преди всяко използване на сайта. Продължаване за използването на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, се счита за съгласие с всички промени.

13.2. В случай, че някоя/и промени в тези Общи условия, са неприемливи за вас, не следва използвате сайтове на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Ако не сте съгласни с клауза от Общите условия, в това число и в промените, следва да преустановите ползването. Фактът на самото ползаване, се счита за дадено съгласие с тези Общи условия и с промените в тях.

 

14. Промени в сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

14.1. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да промени едностранно или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

 

 

V. РАЗДЕЛ ПЕТИ: УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

15. Потребителски профил

15.1. При регистрация в „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и неговите под-домейни се предоставят данни за навършени 16г. (чрез дата на раждане), адрес на електронна поща и парола. Възможно е и добавянето на други данни по избор на потребителя. Регистрация във „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се осъществява само след одобрение на администратор – за нея са необходими данни за навършени 16 г., адрес на електронна поща и парола. Регистриране в някои от Сайтовете може да се извърши и чрез трансфериране на данни от профилите ви във Facebook, LinkedIn, Google+ и Tweeter и други социални мрежи.

15.2. При регистрацията си потребителят посочва потребителско име и парола. Чрез тях регистрираният потребител получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва услугите за регистрирани потребители.

15.3. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки е-мейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

15.4. Чрез регистацията за конкретен сайт от сайтовете на групата на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

 

16. Ползване

16.1. Новините в сайтовете могат да се: Коментират; Изпращат на приятел; Запазват в архив на потребителя; Принтират.

16.2. Новините са обозначени и с ключови думи.

16.3. Потребителят може да променя големината на шрифта на текста на новините.

16.4. За публикуване на мнения под статия не се изисква регистрация. Всеки потребител е длъжен да спазва общите условия за ползване на услугите предоставяни от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

16.5. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование, право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

        16.5.1 "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД не носи отговорност за настъпили закъснения довели до неблагоприятни последствия за потребителите, в случаите на разминаване с разписанията за градски транспорт на адрес http://www.stolica.bg/transport.

        16.5.2 "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД предоставя безплатно и без всякакви гаранции разписание за градския транспорт в София, като периодично обновява информацията от официален източник.

        16.5.3 "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД предоставя безплатно и без всякакви гаранции събитията на територията на София на адрес https://stolica.bg/kalendar, като не носи отговорност за разминавания довели до неблагоприятни последствия за потребителите.

16.6. Потребителят може да персонализира профила си, да управлява настройките си за публична видимост, да се възползва от рейтинговите системи и да ползва множество други функционалности произтичащи от приложимите правила към съответния форум или сайтове.

16.7. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД си запазва правото да не позволи регистриране или да заличи профил при нарушаване на Принципите в тези Общи условия и други действия, които системно са в противоречие с правила за коментиране или нанасят сериозна вреда на други потребители.

16.8. Всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Общи условия на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, включително създаването или придобиването на нови сайтове и предоставените от тях за потребителите на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

16.9. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД позволява достъп до регистрационните зони на сайтовете си само при условие, че:

16.9.1. Гарантирате, че адресът на електронната поща, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

16.9.2. Се задължавате да не подпомагате с действие или бездействие всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД изискващи регистрация.

16.9.3. Се задължавате да не създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функионалностите на сайтовете от групата на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

19.9.4. Чрез регистрацията си в сайт на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД вие давате своето съгласие „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и др. подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, телефони и др. При всяко уведомяване „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

19.9.5. Съгласявате се, че услугите предоставяни от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и тези комуникации се считат за част от използването на услугите на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

 

 

VI. РАЗДЕЛ ШЕСТИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

17. Потребителят има право:

17.1. на онлайн достъп до услугите предоставяни от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;

17.2. да публикува собствено съдържание или такова, върху което има авторски права.

17.3. да публикува съдържание, което не противоречи на съответните правила за коментиране.

17.4. да поиска от администратор изтриване на своя профил, при което данните съхранявани за него се заличават, профилът публично се анонимизира, но споделеното публично съдържание, като например публикувани текстове, остава видимо, за да не се наруши структурата на съответната тема или дискусия.

17.5. да осъществява достъп до потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на Сайтовете, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.

18.1. Потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от който и да е притежаван или управляван от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като за това използване „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не дължи възнаграждение на автора.

18.2. Потребителят няма право да използва информация (текст и образ) от сайтовете на медийната компания без изрично писмено позволение от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

 

19. Съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR) регистрираните потребители на сайтовете, поддържани от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД имат следните права:

19.1.Потребителят може да оттегли изрично писмено съгласието си за обработване на предоставените лични данни по всяко време.

19.2. Потребителят има право да поиска и получи от администратора - „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД потвърждение как се обработват лични данни, свързани с потребителя. Има право да получи достъп до данните, свързани с него. Като за целта следва да попълни изрично искане за предоставяне на достъп до личните си данни без ненужно забавяне от страна на администратора.

19.3. Потребителят има право да получи копие от обработваните лични данни, свързани със същия, в електронна или друга подходяща форма, без ненужно забавяне. Възможно е да бъде наложена административна такса от „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД при повторно поискване за предоставяне копие от личните данни от един и същ потребител.

19.4. Потребителят може да иска нанасяне на корекции на личните му данни.

19.5. Потребителят има право по всяко време да упражни „правото да бъда забравен“, когато е налице някое от следните обстоятелства: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на Република България; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

19.6.Администраторът „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има право да не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

19.7. Потребителят има право да поиска личните му данни да бъдат предоставени на друг администратор.

19.8.Потребителят има право по всяко време да подаде възражение срещу обработването на личните му данни.

 

20. Право на администратора за публикуване на съдържание

20.1. Потребителте изпращат текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали в съответствие с условията за ползване на сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

20.2. С изпращането потребителите удостоверяват създаването на текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

20.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали могат да бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и потребителят няма да получи възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за това.

20.4. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да променя текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смята за подходящо да се появяват в сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като може да премахва тези материали от сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по всяко време.

20.5. Името на потребителя изпратил материала може да бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

20.6. ВАЖНО: Потребителят или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, притежаващи правата върху тези изпратени до „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД материали и потребителят е свободен да препубликува тези материали, където потребителят или собственикът на материалите желае под каквато и да е форма.

21. Реклами и промоции

21.1. Потребителят може да вижда рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

21.2. Ако искате да рекламирате в “Столица.bg”, посетете https://stolica.bg/reklama, за повече информация.

22. Оборудване

22.1. Потребителят е отговорен за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за тези разходи. Потребителят носи отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

23. Ограничения

23.1 „УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не допуска злоумишлени действия: действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

23.2. Потребителят има право да използва сайтовете на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД само с нетърговска цел. Потребителят няма право да разпространява или по друг начин публикува без изричното изразено писмено съгласие на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

23.3. Потребителят приема, че съдържането, което публикува в сайтовете на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Потребителят се отказва от всякакви права, свързани с изменението, промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с потребителя.

 

VII. РАЗДЕЛ СЕДМИ: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА / СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

 

23.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.

23.2. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.

23.3. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да поставя на всяка страница в Сайтовете, линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от дружеството или от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на Сайтовете.

23.4. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама и/или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми. За повече информация виж Политика за поверителност на личните данни.

23.5. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да заличи или коригира публикувано потребителско съдържание, или дори да заличи профил на потребител, който не спазва тези Общи условия.

23.6. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да изпраща на предоставени от потребители при регистрацията адреси на електронни пощи съобщения с нетърговски характер, свързани със сериозни изменения във функционирането на услугите, въвеждане на нови правила, въпроси свързани с поверителността на данните или потвърждаване на регистрация. Такива съобщения могат да бъдат изпращани и по други системи за размяна на лични съобщения.

23.7. Права и задължения на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ":

23.7.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има правото да променя или изтрива публикувани от потребителите материали.

23.7.2. Предоставената от потребителя лична информация/ лични данни не се предоставя на трети лица извън "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", освен ако не бъде изискана от държавни, съдебни или упълномощени органи/лица в предвидените от закона случаи.

23.7.3. Услугата, която се предоставя съгласно настоящите общи условия е безплатна.

23.7.4. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има право да поставя на страниците на сайтовете си реклами. В някои случаи, ако потребителят натисне някой от рекламните банери, може да се активизира cookies („бисквитки“) от рекламодателя или на трети страни. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не контролира тези cookies. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" може да изпраща cookies и проследяващи файлове. Използването на „бисквитки“ се извършва, за да се персонализира съдържанието и рекламите, да се предоставят функции на социални медии и да се анализира трафика.

23.7.5. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

24. Права и задължения на потребителите и на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" съгласно общия Регламент за защита на личните данни (GDPR):

24.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" е длъжен да осигури и поддържа адекватно ниво на защита на личните данни на физическите лица според техния вид и количество. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" е длъжен във всеки момент да предостави необходимата информация и съдействие на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни.

24.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" на посочения адрес или e-mail за контакти.

24.3. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" е длъжен да уведоми физическите лица-субекти на лични данни при пробив в сигурността на личните им данни, събирани от Actualno.com, ако има висок риск от настъпване сериозни последици за техните права, свободи и законни интереси.

24.4. Съгласно GDPR "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не е длъжен да уведомява потребителите за пробив в сигурността на личните данни, по т. 4.4. от настоящия раздел, в случай че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на данните, също ако е взел впоследствие мерки, гарантиращи, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата и свободите на потребителите на сайта и в случай, че уведомяването на засегнатите потребители би изисквало непропорционални усилия.

24.5. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има право да събира и използва информация относно потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва адрес на електронна поща и възраст, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, публикуваното от потребител собствено съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на потребителя съгласно настоящите Общи условия.

24.6. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" може да използва информация за посещаемостта на сайтовете, действията на потребителите и данните попълнени при регистрация на профил за осъществяване на услугите си с всичките им функционални възможности, за поддържане на информационната сигурност, оптимизиране и предлагане на препоръчано съдържание, статистически и маркетингови проучвания, позициониране на реклама и рекламни съобщения и цели свързани с качеството и стабилността на предоставяните услуги и подобряването им.

24.7. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи активности на потребителя, включващи, но не само.

24.8. Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство при използване на „бисквитки“. Забраната или изтриването на „бисквитки“ от страна на потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност за достъп до сайта или да получи услугите по тези Общи условия.

24.9. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

 

 

 

 

VIII. РАЗДЕЛ ОСМИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ

 

25. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

25.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", собственикът на сайтовете и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от достъпа, употребата, ползване или невъзможност за ползване на сайтовете.

25.2. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", собственикът на сайтовете и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните на сайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

25.2.1. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

25.2.2. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

25.2.3. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ". "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

25.2.4. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. Потребителят се съгласявате да защитава, да обезщети и пазите "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ".

25.3. При публикуване на медийно съдържание "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" се стреми да поддържа точна, вярна и последна информация на сайтовете си, но не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които някой от нейните сайтове съдържа препратки.

25.4. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" полага грижи за предоставяне на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите които предоставя, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не отговоря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.

25.5. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за потребителското собствено съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Освен това, дружеството не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от потребителя или станало достъпно чрез сайта.

25.6. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в сайта.

26. Забрани при ползването на сайтовете от групата на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ"

26.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" забранява качването на следните видове коментари на новини и мнения под статии:

26.1.1.Противоречащи на българското законодателство, приложимите международни актове и актове на ЕС, настоящите общи условия, обществените норми и морал;

26.1.2.Съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;

26.1.3.Които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ";

26.1.4.Чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

26.1.5.Представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

26.1.6.Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица или на авторски права, освен със съгласието на титуляра на правото;

26.1.7.Нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

26.2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ОТНОСНО ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ.

26.2.1."УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

26.2.2. Потребителско съдържание, предоставено от потребителите ще се счита за неконфиденциално и "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не е длъжен да третира това потребителско съдържание като лични данни или защитена (конфиденциална) информация. Без да ограничава гореизложеното, "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не е длъжен да заплаща на потребителите за материали, които представят или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ".

 

IХ. РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТЕНОСТ, АВТОРСКИ И ПАТЕНТНИ ПРАВА

 

27. Интелектуална собственост

27.1. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете от "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Публикуване на значителна част от материал може да става само при поставяне на активен линк към материала. Директно публикуване на материал дословно или с незначителни изменения може да става само след изрично разрешение от "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ".

27.2. Използване на RSS емисии. RSS емисиите са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в мета информацията на всеки сайт. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията и могат да бъдат пре-публикувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение.

27.3. С разполагането на текст или друг материал (собствено съдържание) на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", регистрираният потребител предоставя на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, за нуждите на и във връзка с предоставянето на услугите, предмет на Общите условия, без времеви и териториални ограничения.

 

27.4. Регистрираният потребител е единствено отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно, чрез ползването на услугите на Сайтовете, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

28. Авторски права.

28.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" и/или намиращи се на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", са собственост на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

28.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

28.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

28.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", е забранено.

28.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

 

Х. РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ: ТРЕТИ СТРАНИ

 

29.1. На страниците на сайтовете от групата на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" са предоставени линкове за връзка с други сайтове. Връзките се предоставят единствено с цел улеснение на потребителите.

29.2. На страниците на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" са предоставени бутони за връзка с facebook, twitter, g+ и linked-in.

29.3. Екипът на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на страниците по т. 9 и т.10 от настоящия раздел и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

29.4. Секцията/рубрика “Автори” се списва от външни автори, които изцяло поемат отговорността за своите материали. Всеки автор изразява лично мнение и оценките в текстовете са изцяло лична отговорност и собствено отношение на самия творец. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" не носи отговорност за интерпретации и субективни оценки на верността и пълнотата на информацията, публикувана на страниците ни.

29.5. Съдържание предоставено от трети страни.

29.5.1. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ". "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

 

ХI. РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ: ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

30. "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото в случай, че потребителят не се съобразява с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, да прекрати достъпа до регистрационите зони на сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" незабавно и без предварително да уведомява потребителя за това.

30.1. Прекратяване на регистрацията.

За прекратяване на регистрацията в сайта на "УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ", се изпраща уведомителен е-мейл. Регистрационният е-мейл, потребителско име и парола на потребителя стават невалидни от момента на прекратяването. Генерираното от потребителя съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време.

 

12. РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

31. Промени в общите условия

"УЕБ ГРУП БЪЛГАРИЯ" си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

 

Реклама

Времето в София

Въздухът в София